Kopalnia „Piaski”
piaski

Kopalnia kruszywa „Piaski” – kopalnia piasku i żwirku

Kopalnia kruszywa naturalnego „PIASKI” w Zaosiu – piaski i żwirki budowlane

Kopalnia położona jest około 1 km na wschód od wsi Zaosie, gmina Ujazd, powiat tomaszowski, woj. łódzkie.

Pierwsze prace rozpoznawcze na terenie kopalni piasków formierskich i kwarcowych oraz żwirków przeprowadzono już w 1969 roku. Jest to kopalnia odkrywkowa – eksploatacja produktów prowadzona jest sposobem odkrywkowym, systemem wgłębno-ścianowym. Zróżnicowana morfologia terenu powoduje zróżnicowanie rzędnych spągu. Złoże urabiane jest mechanicznie, przy użyciu koparek i ładowarek. Do prac pomocniczych, przemieszczania urobku, wyrównywania dróg dojazdowych używane są spycharki oraz ładowarki. Eksploatacja prowadzona jest w warstwie złożowej suchej, co nie powoduje ujemnego wpływu na reżim wód podziemnych i nie narusza warunków wodnych wegetacji roślin na terenach sąsiednich. Prace urządzeń eksploatacyjnych i samochodów odbiorczych nie wywołują wibracji i hałasu mogącego stanowić zagrożenie dla środowiska. Drogi wewnątrz odkrywkowej kopalni kruszywa prowadzone są po spodzie piętra eksploatacyjnego do miejsca urabiania koparką.

Parametry jakościowe kopaliny i zróżnicowanie miąższości kwalifikują złoże do I grupy zmienności.

Kopalina główna złoża to kruszywo naturalne – piaski i żwiry filtracyjne i do polimerobetonu. Powierzchnia całkowita złoża wynosi około 18 ha.

Parametry jakościowe kopalni

Odkrywkowa kopalnia bogata jest w piaski i żwirki, głównie drobno- i średnioziarniste. Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych pod kątem przydatności dla budownictwa ogólnego i drogowego oraz odlewnictwa można stwierdzić, że kopalina ze złoża spełnia wymagania.

Produkty te charakteryzują się następującymi parametrami:

  • miąższość złoża (Z) (m) od 6,0 do 12,5, średnio 10,8,
  • punkt od 87,0% do 100,05% średnio 94,4%,
  • zawartość pyłów mineralnych Ø <0,063 mm od 2,9% do 3,0% średnio 2,09%,
  • zawartość siarki wynosi od 0,10% do 0,15%, średnio 0,12%,
  • zawartość krzemionki od 94,6% do 97,5 % średnio 96,2%,
  • wskaźnik od 77,0 do 96,8, średnio 88,0,
  • zanieczyszczenia obce – brak,
  • zanieczyszczenia organiczne – barwa jasna.

Z badań laboratoryjnych przeprowadzonych pod kątem przydatności do betonów komórkowych wynika, że kopalina z odkrywkowej kopalni spełnia wymagania.

Udokumentowana seria złożowa kruszywa naturalnego należy do kopalin pospolitych. Kopalina spełnia również wymagania jakościowe dla produktów nieklasyfikowanych i produktów do zapraw budowlanych,
a także odpowiada parametrom wymaganym przez kryteria bilansowości budownictwa komunikacyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się ze specyfikacją Kopalni „WZGÓRZE”.